प्रेस प्रकाशनी


2019-06-20

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 augusti 2019 kl. 10:00 på Clarion Hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast 7 dagar innan stämman. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast 7 dagar innan stämman.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Förändring av styrelsens sammansättning enligt förslag
 • 8. Stämmans avslutande

Förslag på ny styrelsesammansättning finns tillgänglig för aktieägare hos Bolaget senast 2 veckor innan tiden för stämman.

Uppsala den 19 juni 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-25

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 22 maj 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 22 maj 2019.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 • 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för detta i korthet
Styrelsen föreslår att den på extra bolagsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, besluta om upptagande av lån genom emission av konvertibler, vinstandelsbevis eller kapitalandelsbevis eller lån förenade med avskiljbara teckningsoptioner eller besluta om utgivande av teckningsoptioner, som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet i form av exempelvis förvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst 2/3 av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Uppsala den 25 apr 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-23

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 20 maj 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 20 maj 2019.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Ändring av bolagsordning (byte av företagskategori och tid för kallelse)
 • 8. Stämmans avslutande

Uppsala den 23 apr 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-02

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 25 april 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 25 april 2019.
Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordningen
 • 5. Val av en eller två justeringsmän
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 • 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 11. Val av styrelse och eventuell ny revisor/er
 • 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 • 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen och verkställande direktören för EasyTelecom International AB (Publ) föreslår att årets vinst ska delas ut till aktieägarna.

Styrelseledamöter (punkt 11)
Förslag att åter välja Paul Anthony Evans samt Björn Enochsson till ledamöter samt att åter välja Christopher Berg till ordförande för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)
Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Arvode till Styrelseordförande ska utgå med 150.000 SEK, samt arvode för varje ledamot ska utgå med 50.000 SEK för räkenskapsåret 2019.

Uppsala den 28 mars 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-01-08

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 feb 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 7 feb 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 7 feb 2019.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Förändring av bolagsordning (Ändring av företagskategori samt ändring av kapitalgränser)
 • 8. Stämmans avslutande

Uppsala den 8 jan 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2018-07-30

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 aug 2018 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 10 aug före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 10 aug 2018.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Beslut om utdelning om 1 MSEK till bolagets aktieägare.
 • 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Ordförande vid stämman, styrelsen föreslår Thomas Lindwall som ordförande vid stämman, punkt 2 på dagordningen.

Uppsala den 30 jul 2018
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2018-05-22

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) and EasyTelecom International AB (EasyTelecom) have signed a LOI regarding the sale of EyeOnID b2b (business to business) service to corporate customers.

EasyTelecom, a fixed and mobile phone operator, MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), offering its customers a powerful communication solution that is extremely flexible. Their customers mainly consist of resellers, other operators / MVNOs (Mobile Virtual Network Operator) where the main end customers are the SME market (SMEs).

Eyeonid offers proactive identity protection. The service warns companies and individuals when Eyeonid has found their private or personal information available online in the wrong forum.

This LOI means that EasyTelecom plans to offer Eyeonid Group's service EyeOnID to its corporate customers.

The parties now broadly agree on the commercial terms and respective general responsibilities of this LOI, where this LOI is signed and the next step is a final commercial agreement that will be presented and commented from both parties in a separate press release.

2018-05-07

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ) kallar härmed till årsstämma. Stämman ska avhållas på Hotell Gillet i Uppsala. Aktieägare som vill delta måste anmäla sig till företagets postadress, alternativt till info@easytelecom.se, senast 7 dagar innan stämman. Aktieägare måste vara införda i bolagets aktiebok hos EuroClear vid anmälan. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelse till Ordinarie Årsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2018-06-15
Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 juni 2018 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 7 juni före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 7 juni 2018. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 • 9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst att överföras i ny räkning
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • 12. Val av styrelse och eventuell revisor/er
 • 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Christopher Berg som ordförande vid stämman, punkt 2 på dagordningen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår att sittande styrelse får nytt förtroende intill nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden för styrelsen.
Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 7 maj 2018
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2018-04-10
EasyTelecom will be attending the MVNO World Congress in Madrid from 24th to 26th April.
2017-11-30
EasyTelecom today announces that we are launching our brand “Phones4Fans” after a number of months working to develop the concept.
Phones4Fans is a brand specifically aimed at supporters of clubs and organizations – by having a mobile subscription with Phones4Fans a supporter/fan knows that they are generating an income to ‘their’ club without the need to pay extra.
We were attending the Sport & Pengar conference in Solna (30/11) with a short presentation to launch “Phones4Fans”.
2017-11-30

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ) har på ett styrelsemöte den 24 november 2017 beslutat om att utlysa extrainsatt bolagsstämma. Stämman ska avhållas på Hotell Gillet i Uppsala. Aktieägare som vill delta måste anmäla sig till företagets postadress, alternativt till info@easytelecom.se, senast 7 dagar innan stämman. Aktieägare måste vara införda i bolagets aktiebok hos EuroClear vid anmälan. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2017-12-15
Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2017 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 7 december före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 7 december 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.
I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Val av justeringsmän.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Val av ny styrelseledamot.
 • 7. Fastställande av arvoden för styrelsen
 • 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Christopher Berg som ordförande vid stämman, punkt 1 på dagordningen.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att till ny styrelseledamot välja Paul Evans, samt att Henric Clewehielm ska entledigas.
Fastställande av arvoden för styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 30 november 2017
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2017-08-30

Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2017-09-29

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2017 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 15 september före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 22 september 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier

I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Val av justeringsmän.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Val av ny styrelseledamot.
 • 7. Fastställande av arvoden för styrelsen
 • 8. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Henric Clewehielm som ordförande vid årsstämman, punkt 1 på dagordningen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att till ny styrelseledamot välja Dan Tibring, samt att Henric Clewehielm ska entledigas.

Fastställande av arvoden för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 28 augusti 2017

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2017-08-22
Som ett led av företagets strategi så har grundaren Christopher Berg valt att kliva av VD posten som per idag ersätts av Paul Anthony Evans. Paul har arbetat parallelt med Christopher under en längre tid och har påvisat god ledarskapsförmåga. Christopher sitter kvar i styrelsen för bolaget och kommer att få en ny roll över strategisk planering och nya tjänster.