Pressmedelande


2018-05-7

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ) kallar härmed till årsstämma. Stämman ska avhållas på Hotell Gillet i Uppsala. Aktieägare som vill delta måste anmäla sig till företagets postadress, alternativt till info@easytelecom.se, senast 7 dagar innan stämman. Aktieägare måste vara införda i bolagets aktiebok hos EuroClear vid anmälan. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelse till Ordinarie Årsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2018-06-15
Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma den 15 juni 2018 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 7 juni före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 7 juni 2018. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 • 9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst att överföras i ny räkning
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • 12. Val av styrelse och eventuell revisor/er
 • 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Christopher Berg som ordförande vid stämman, punkt 2 på dagordningen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Styrelsen föreslår att sittande styrelse får nytt förtroende intill nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden för styrelsen.
Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 7 maj 2018
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2018-04-10
EasyTelecom will be attending the MVNO World Congress in Madrid from 24th to 26th April.
2017-11-30
EasyTelecom today announces that we are launching our brand “Phones4Fans” after a number of months working to develop the concept.
Phones4Fans is a brand specifically aimed at supporters of clubs and organizations – by having a mobile subscription with Phones4Fans a supporter/fan knows that they are generating an income to ‘their’ club without the need to pay extra.
We were attending the Sport & Pengar conference in Solna (30/11) with a short presentation to launch “Phones4Fans”.
2017-11-30

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ) har på ett styrelsemöte den 24 november 2017 beslutat om att utlysa extrainsatt bolagsstämma. Stämman ska avhållas på Hotell Gillet i Uppsala. Aktieägare som vill delta måste anmäla sig till företagets postadress, alternativt till info@easytelecom.se, senast 7 dagar innan stämman. Aktieägare måste vara införda i bolagets aktiebok hos EuroClear vid anmälan. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2017-12-15
Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2017 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 7 december före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 7 december 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.
I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Val av justeringsmän.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Val av ny styrelseledamot.
 • 7. Fastställande av arvoden för styrelsen
 • 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Christopher Berg som ordförande vid stämman, punkt 1 på dagordningen.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att till ny styrelseledamot välja Paul Evans, samt att Henric Clewehielm ska entledigas.
Fastställande av arvoden för styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 30 november 2017
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2017-08-30

Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2017-09-29

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2017 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den förda aktieboken hos EuroClear senast den 15 september före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 22 september 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier

I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Val av justeringsmän.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Val av ny styrelseledamot.
 • 7. Fastställande av arvoden för styrelsen
 • 8. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Henric Clewehielm som ordförande vid årsstämman, punkt 1 på dagordningen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att till ny styrelseledamot välja Dan Tibring, samt att Henric Clewehielm ska entledigas.

Fastställande av arvoden för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman prövar och beslutar huruvida arvode till styrelsen ska utgå.

Uppsala den 28 augusti 2017

Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2017-08-22
Som ett led av företagets strategi så har grundaren Christopher Berg valt att kliva av VD posten som per idag ersätts av Paul Anthony Evans. Paul har arbetat parallelt med Christopher under en längre tid och har påvisat god ledarskapsförmåga. Christopher sitter kvar i styrelsen för bolaget och kommer att få en ny roll över strategisk planering och nya tjänster.