Press Releases

2021-06-14 - Kallelse till ärsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2021-07-12

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 12 Juli 2021 kl. 10.00 i konferensrum på Verkstadsgatan 4, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 6 Juli 2021 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 956, 751 09 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 6 Juli 2021.
Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Antal aktier

I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Val av styrelse och eventuell ny revisor/er
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 14. Återkalla beslut som fattats i aktieägaremötet december 2020 om beslut som fattats och sedan återkalla beslut om utdelning och gruppbidrag
 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen och verkställande direktören för EasyTelecom International AB (Publ) föreslår att ingen utdelning betalas.

Uppsala den 14 Juni 2021
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2020-11-18 - Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2020-12-06

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2020-12-06 kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, 75340 Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 2020-12-02.
Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB
(Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se.
Anmälan ska ha mottagits senast onsdag den 2020-12-02.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och
uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska
fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida
www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens
Nyheter.

Antal aktier

I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, arvode åt styrelse samt val av styrelse
  Förslag till beslut:
  Att styrelsen ska bestå av 3st ledamöter och 0st suppleanter
  Att Carina Åström väljs till ordinarie ledamot
  Att Björn Enochsson och Paul Evans kvarstår som ordinarie ledamöter
 8. Upphävande av bolagsstämmobeslut 2018 – 2020 om vinstutdelning
  Förslag till beslut:
  Att upphäva bolagsstämmobeslut under perioden fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 rörande vinstutdelning.
  Att berörda vinstmedel istället ska överföras i ny räkning.
 9. Fråga om återbetalning av koncernbidrag december 2019
  Förslag till beslut:
  Att koncernbidraget som gavs i december 2019 ska återbetalas i sin helhet till bolaget.
 10. Fråga om utseende av minoritetsrevisor
 11. Stämmans avslutande

Uppsala den 16 november 2020
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2020-10-30 - Release EasyTelecom's new website

After much work we are delighted and proud to launch our new website and updated logo.

For much of the year we have worked with our internal structure to realign and focus the businesses and brands on the markets and segments in which they will operate in the future.

EasyTelecom will continue within the MVNO and operator business. We will build on the 10+ years of experience of supporting business in this field and helping our customers to achieve their own success and ambtions.

Our subsiduary BizTelco (Biztel) will focus on the B2B markets for both mobile and fixed services (biztel.se) within the Swedish and wider Scandanavian markets with it’s brand MyTel (mytel.se) operating in the Swedish residential market.

2020-10-08 - Statement about Christopher Berg

It is with great sadness that I relay the news of the passing of Christopher (Chris) Berg on Sunday 27th September 2020. Chris leaves behind a partner and 3 young children.

His passionate and enthusiastic personality will have been obvious to those of you who met him, and most will have known of his interest all things technology related. He took this passion and enthusiasm to establish EasyTelecom some 11 years ago and his efforts led in no small part to where we are today.

He will be greatly missed by all of us at EasyTelecom as well as by many of you.

Our thoughts are with his family and loved ones at this time.

Paul Evans CEO
8th October 2020

2020-01-21 - Attendance at Europe 2020 GCCM & MWC 2020

EasyTelecom will be attending the Europe 2020 GCCM in London on 10th & 11th February and also the Mobile World Congress in Barcelona on 24th – 27th February.

2019-06-20 - Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2019-08-02

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 augusti 2019 kl. 10:00 på Clarion Hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast 7 dagar innan stämman. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast 7 dagar innan stämman.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Förändring av styrelsens sammansättning enligt förslag
 • 8. Stämmans avslutande

Förslag på ny styrelsesammansättning finns tillgänglig för aktieägare hos Bolaget senast 2 veckor innan tiden för stämman.

Uppsala den 19 juni 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-25 - Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2019-05-30

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 22 maj 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 22 maj 2019.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 • 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för detta i korthet
Styrelsen föreslår att den på extra bolagsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, besluta om upptagande av lån genom emission av konvertibler, vinstandelsbevis eller kapitalandelsbevis eller lån förenade med avskiljbara teckningsoptioner eller besluta om utgivande av teckningsoptioner, som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet i form av exempelvis förvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst 2/3 av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Uppsala den 25 apr 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-23 - Kallelse till extra bolagsstämma i EasyTelecom International AB (Publ) 2019-05-27

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 20 maj 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 20 maj 2019.

Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida www.easytelecom.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Val av en eller två justeringsmän
 • 5. Godkännande av dagordningen
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Ändring av bolagsordning (byte av företagskategori och tid för kallelse)
 • 8. Stämmans avslutande

Uppsala den 23 apr 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)

2019-04-02 - Kallelse till årsstämma i EasyTelecom International AB (Publ)

Aktieägarna i EasyTelecom International AB (Publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2019 kl. 10.00 i konferensrum på Clarion hotell, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken senast den 25 april 2019 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress EasyTelecom International AB (Publ), Box 2033, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@easytelecom.se senast den 25 april 2019.
Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden. I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Antal aktier
I Bolaget finns 5 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 5 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordningen
 • 5. Val av en eller två justeringsmän
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 • 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 11. Val av styrelse och eventuell ny revisor/er
 • 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 • 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen och verkställande direktören för EasyTelecom International AB (Publ) föreslår att årets vinst ska delas ut till aktieägarna.

Styrelseledamöter (punkt 11)
Förslag att åter välja Paul Anthony Evans samt Björn Enochsson till ledamöter samt att åter välja Christopher Berg till ordförande för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)
Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Arvode till Styrelseordförande ska utgå med 150.000 SEK, samt arvode för varje ledamot ska utgå med 50.000 SEK för räkenskapsåret 2019.

Uppsala den 28 mars 2019
Styrelsen i EasyTelecom International AB (Publ)